می‌دونی جانا چون من قبلِ اینکه یاد بگیرم گریه کردنو، بلد نبودم قهقهه بزنم..