بهش گفتم از مرکز توجه بودن متنفرم. نگام کرد و گفت:

- اولین باری ک دیدمت به یکی از بچه هاتون گفتم یکی از دخترا که خیلی لاغره و مظلوم اسمش چیه.


من؟ خندم گرفته بود وسط ادامه سخنرانیش در مورد تواناییام. جدا از لاغر و مظلوم، این ماجرای مار و پونه جداً در موردم صادقه؛ نه؟! نمی‌خوام توی چشم باشم و اولین نفریم که به چشم میاد. چرا برعکس عمل می‌کنه؟!