اینجا نوشتن احمقانه است. شبیهِ دختربچه‌ای شده‌ام که میانِ بازی قایم‌باشک هول می‌شود و ثانیه آخر پشتِ ستونی که رویش چشم گذاشتی می‌رود. فقط کافی است یک قدم حرکت کنی تا ببینی مرا. فقط کافی ـست سرت را بچرخانی تا بازی را ببازم.