میاد دست ـتو می‌گیره، تو چشمات نگاه می‌کنه و میگه: "من باورت دارم."

اِنگار جمله بعدیش این باشه که،

-"وقتی من باورت دارم، چطور جرئت می‌کنی خودتو باور نداشته باشی؟"


و دنیا رنگ می‌گیره.