به‌هرحال، من لیاقتِ یه مدالِ طلای حرکات احمقانه، بابت اعتماد‌کردنای ناگهانی و بدون‌دلیلم دارم.