۱. مثِ خرس مریضم. 

۲. نگام می‌کنه میگه: چی شد؟ می‌خواستی پنج ماه دیگه از پیشم بری که.

تو حالت منگی سرم و مسکنا جواب میدم: میرم و یه مامان استخدام می‌کنم نازم کنه. :|

۳. نگاه کردن به چهره کسی که دوستش دارین دردتونو کم می‌کنه.

۴. از خرسا چه پنهون، یکمم خوشحاله که اینقد حالم بده. نزدیک بود کلید درو عوض کنه نرسم به انقلاب.

۵. این ساعت اولین ساعتیه که قدرت بلند کردن گوشی و نوشتنو دارم.