بالثا، بیا دستمو بگیر. ببر. کتابا راه‌‌های خوبی برای فرار نیستن. تموم میشن. سریال‌ ـا، فیلم ‌ـا و پیاده‌رو‌های این شهر هم همینطور. تاثیر قرص ـا موقتی و دردِ بعدِ مستی حتی بیشتره.
بالثا، باز کن اون بالاتو. مگه جز پرواز کردن تا شباهنگ، راهی می‌مونه؟