تنها چیزی که از کرختی این روزا داره نجاتم میده، دویدن پی جبران این شیش ماهه. دارم می‌دوئم. وقتی می‌رسم خونه، از شدت خستگی بیهوش میشم و طی ده روز از پنجاه و دو کیلو، به پنجاه کیلو رسیدم. این یعنی زندگی رو رواله.. و دمش گرم.

+ می‌خونمتون تو تایم ـای استراحتم. ولی انرژی کافی برای ابراز نظر ندارم. شرمنده روی ماه ـتون.