فردا همه‌چیز تموم میشه و من نبوسیدمت. دیدی نبوسیدمت؟ می‌بینی از فردا جون می‌دم و دیگه نمی‌ذارم حتی فکرم سمتت بیاد؟ می‌دونی از فردا قراره بمیرم برای مالِ دیگری بودنت؟ که باید پاک بشه دوستت دارم گفتن بهت. که باید مادرانه و خواهرانه و تف.. هر جوری جز عاشقانه بغلت کنم و تبریک بگم بهت بابت این دختر سفیدروی دلربا. که باید از همین امشب تمرین کنم که خوشحال باشم برای خوشحالیت و لعنت.. تو کیو داری که از من بیشتر دوستت داشته باشه؟