امشب صاحب تازه‌ترین خنده‌های دنیا، در شانزده آذر می‌رقصید و درختان پاییزی زیرِ برف شکوفه می‌دادند.